Aartsbisdom

Uw parochie

488 parochies online in het Aartsbisdom

Zoek en vind uw parochie in Aartsbisdom met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Archief van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel

Een schatkamer voor de eeuwigheid

Het diocesaan archief is het geheugen van het aartsbisdom. Het heeft als zodanig niet alleen een administratieve, maar ook een grote cultuurhistorische waarde. In de volgende rubrieken krijgt u een korte historische schets van het archief en een overzicht van de belangrijkste archiefbestanden, fondsen en verzamelingen.


Klik in de menubalk links op de gewenste rubriek.


Bron: Aartsbisschoppelijk Archief (Copyright Phille Deprez)

Missie

Het Aartsbisschoppelijk Archief te Mechelen (AAM) is een private kerkelijke archiefdienst die deel uitmaakt van het Aartsbisdom Mechelen-Brussel vzw. Het is gevestigd in het Diocesaan Pastoraal Centrum (voormalig Grootseminarie) te Mechelen en in het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt, eveneens te Mechelen.

Het AAM heeft als kernopdracht het verzamelen, beheren, ontsluiten en valoriseren van de archieven van het aartsbisdom in hun dynamische, semistatische en historische fase en dit volgens de internationaal geldende standaarden inzake archiefbeheer.

Het AAM vervult daarnaast een intermediaire en ondersteunende rol ten aanzien van archiefbeheerders van lokale kerkelijke archieven in de parochies van het aartsbisdom met als doel dit lokale religieuze erfgoed voor de toekomst te borgen.

Het AAM stelt zijn historische archieven ter beschikking van iedereen die belangstelling heeft voor de evoluerende interactie tussen religie en samenleving in het aartsbisdom.

Het AAM doet dit vanuit de overtuiging dat bisschoppelijke archieven een specifiek en uniek instrumentarium bieden met het oog op de constructie van een culturele biografie van het aartsbisdom, met name voor wat betreft de historische rol van religie en van religieuze tradities als constituerende elementen van culturele identiteit(en).

Het AAM ontplooit een publiekswerking die erop gericht is zijn historische archieven onder de aandacht te brengen van de brede erfgoedgemeenschap en de drempel om ze te raadplegen te verlagen.

Voor zijn werking en het realiseren van zijn doelstellingen werkt het AAM structureel samen met andere erfgoedinstellingen die actief zijn in het religieuze erfgoedveld.

Visie

Het Aartsbisschoppelijk Archief:

tracht met zijn werking vanuit een eigentijdse christelijke visie een bijdrage te leveren tot de levensbeschouwelijke dialoog en de ontwikkeling van een open en pluralistische samenleving.

hanteert in zijn werking de deontologische code voor archivarissen die werd opgesteld door de Internationale Archiefraad.

legt zich erop toe zijn eigen collecties in zo goed mogelijke omstandigheden te bewaren met het oog op het doorgeven ervan aan toekomstige generaties.

heeft bijzondere aandacht voor lokale kerkelijke archieven in het aartsbisdom waarvan de bewaring op korte of middellange termijn bedreigd is.

wil in samenwerking met andere erfgoedactoren een sensibiliserende rol spelen om de bewaring van religieus erfgoed te bevorderen en werkt daarvoor samen met erfgoedorganisaties in zowel het Nederlandstalige als het Franstalige landsgedeelte.

stimuleert historisch-wetenschappelijk onderzoek naar facetten van religie- en religiebeleving binnen het aartsbisdom.

wil als kerkelijke archiefdienst aanwezig zijn in het Vlaamse erfgoedlandschap en participeert aan initiatieven om het brede publiek in contact te brengen met religieus erfgoed.

zet in op erfgoededucatie, met name voor wat betreft katholiek erfgoed.

is betrokken bij de opleiding en vorming van archivarissen door hen de gelegenheid te geven een kortere of langere archiefstage te doen op het AAM.

ruimt in zijn werking plaats in voor de actieve inbreng van vrijwilligers.

beoogt via samenwerking met andere Mechelse erfgoedverenigingen een bijdrage te leveren tot de lokale Mechelse erfgoedwerking.