Bisdom Hasselt

Uw parochie

324 parochies online in Bisdom Hasselt

Zoek en vind uw parochie in Bisdom Hasselt met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Doopselpastoraal

- Doopselpastoraal in bisdom Hasselt

- Werkvormen en materiaal voor de doopcatechese

- Ervaringsberichten uit de doopcatechese

Doopselpastoraal in bisdom Hasselt

1) Doopselaanvraag
De aanvraag gebeurt door de ouders bij de parochiepriester of bij degene die in het kader van een parochieteam of -federatie met de doopselpastoraal belast is.

 • De parochie informeert de ouders over de aanpak van de doopselpastoraal (parochieblad, preek, folders,...)
 • Het initiatief voor de doopselaanvraag ligt bij de ouders.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd tussen de doopselaanvraag en de doopselviering is.

2) Doopcatechisten
De begeleiding van de ouders wordt naast de priester (en de diaken) meegedragen door leken die mee de doopselpastoraal behartigen.
De taak van de doopcatechisten is de volgende: enerzijds de catechetische voorbereiding van de ouders, anderzijds de voorbereiding van en de animatie bij de doopviering.

3) Doopgesprekken

 • Deze gesprekken met beide ouders kunnen individueel of in groep plaatsvinden.
 • Een parochie of federatie kan regelmatig voorbereidingsavonden voor doopouders organiseren (aan te bevelen bij gemeenschappelijke doopvieringen)
 • In de gesprekken zal zowel de motivering van het doopsel als de betekenis van het doopsel besproken worden. Andere thema's voor de gesprekken kunnen zijn: het wonder van het leven, geloven vandaag, geloofsopvoeding, een christelijk gezin, de keuze en rol van peter en meter.
 • Tijdens de doopgesprekken kan ook samen met de ouders de viering voorbereid worden.

4) Liturgische viering van het doopsel

 • Het doopsel wordt normaal toegediend in de parochiekerk waar de ouders wonen. Soms wordt er beurtelings gedoopt in de parochiekerken van één federatie.
 • Vaak gebeurt het doopsel in gemeenschappelijke doopvieringen.
 • Buiten het geval van nood mag het doopsel niet toegediend worden in private huizen of in kraaminrichtingen.
 • De gewone bedienaar van het doopsel is de parochiepriester of de diaken. De parochiepriester zal ingaan op het verzoek van de ouders hun kind te laten dopen door een priester of diaken uit hun familie- of vriendenkring.

5) Doopregister

 • Waar het doopsel ook wordt toegediend, de parochiepriester van de ouders zal het telkens nauwkeurig in het doopregister inschrijven.
 • In federatieverband kan het gebeuren dat pastoors bepaalde zondagen voor het toedienen van het doopsel vastleggen over de grenzen van de parochies heen (een soort beurtrolsysteem). In dit geval dient het doopsel altijd en enkel en alleen ingeschreven te worden in de parochie waar de ouders van het kind wonen.
 • Wij herinneren de parochiepriesters eraan dat de aanvragen van uittreksel van doopsel en/of vormsel, nodig voor bepaalde sacramenten, door hen zelf of door hun parochiaal secretariaat gedaan dienen te worden en verzonden te worden met de post. Het is niet normaal - behoudens uitzonderlijke gevallen - dat de belanghebbenden verplicht zouden zijn zelf op zoek te gaan naar die documenten.

6) Peter en meter

 • De peter en/of meter houden samen met de ouders het kind ten doop, en helpen de dopeling een christelijk leven te leiden in overeenstemming met zijn doopsel.
 • Er dient slechts één peter of meter genomen te worden, of ook een peter en een meter samen.
 • Om peter of meter te zijn:
  - moet deze de intentie hebben om zijn taak uit te oefenen
  - moet deze katholiek zijn, gevormd en het sacrament van de eucharistie ontvangen hebben en een leven leiden dat in overeenstemming is met het geloof en met de op te nemen taak
  - mag deze niet de vader of moeder van de dopeling zijn
 • Een gedoopte die tot een niet-katholieke kerkelijke gemeenschap behoort, mag niet toegelaten worden tenzij samen met een katholieke peetouder, en slechts als getuige van het doopsel.

 

Werkvormen en materiaal voor de doopcatechese

Ervaringsberichten uit de doopcatechese

Het is altijd leuk om ervaringen van anderen in de doopcatechese te horen. Heeft u zelf iets moois meegemaakt in de doopselpastoraal, laat het ons weten!

In mei 2007 introduceerden we op de vormingsavond voor doopcatechisten de doos ‘Ondergedompeld' met werkvormen voor doopgesprekken. In de parochie St-Brigida Koersel heeft men deze werkvormen in de werking van de doopvoorbereiding geïntegreerd. Ze lieten ons spontaan weten dat ze er zeer enthousiast over zijn.

Doopselcatechese Parochie St.-Brigida Koersel

Sinds een 10-tal jaren worden de kinderen in onze parochie gezamenlijk gedoopt.
Voor elk doopweekend, 1 x per maand, komen doopheer, catechisten en de ouders van de dopelingen samen om stil te staan bij het sacrament van het doopsel.
De voorbije jaren deden we dit aan de hand van enkele vragen zoals ‘Waarom laten we onze kinderen dopen ? Wat verwachten we na het doopsel en hoe gaan we gelovig om en op weg met onze gedoopte kinderen ?'
Vragen waar sommige ouders moeilijk een antwoord op wisten te geven, maar tot nadenken stemden. Het kwam dan meestal tot diepzinnige gesprekken en de ouders voelden elkaar goed aan en dit samen op weg naar het doopsel van hun kindje.

Sinds een paar maanden maken we voor onze doopgesprekken gebruik van de kaartjes die ons door de dienst parochiecatechese van het bisdom werden aangereikt.
Tijdens een bijeenkomst met pastoor Tjeu, diaken Willy en doopcatechisten zochten en vonden we de gepaste kaartjes voor onze doopgesprekken: de babbel- en de stellingkaartjes.

We werken als volgt: we beginnen ons doopgesprek met een bezinningstekst waarna ieder zich voorstelt. Dan vragen we ieder een babbelkaart (die omgekeerd op tafel liggen) te nemen en indien men wenst iets te vertellen over het woord of de zin op de kaart.

Samen komen we dan tot een verdere uitdieping van de symbolen en de betekenis van het doopsel.
Na de babbelkaarten mag elke persoon een stellingkaart kiezen die voor hem of haar betekenis van het doopsel weergeeft. Ze mogen de stelling voorlezen met of zonder verduidelijking. Daaruit zijn reeds heel sterke verhalen en getuigenissen naar voor gekomen.
We beseffen dat veel ouderparen toch goed weten waarom ze kiezen voor het doopsel van hun kindje.
Door het werken met babbel- en stellingkaarten is het iets makkelijker om tot een gesprek te komen tussen doopheer, catechisten en ouderparen enerzijds, maar anderzijds komt het ook tot sterke, diepzinnige gesprekken onder de ouderparen. Dat gevoel van samenhorigheid voelen we ook sterk aan tijdens de doopvieringen.

We sluiten het doopgesprek af met een slottekst waarin een papa of mama ons voorgaat, waarna de ouderparen samen de keuze maken van het lied, evangelietekst en voorbeden voor de doopviering.
Elk ouderpaar krijgt ook nog de brochure "Opnieuw geboren" mee naar huis zodat ze samen deze kunnen doornemen als aanvulling op het doopgesprek.

Het was voor ons een uitdaging om met deze nieuwe vorm van doopgesprek van start te gaan en we voelden ons er dadelijk goed mee.
Het is voor ons als doopcatechisten eveneens een manier om ook samen als ploeg dieper in te gaan op de betekenis van het doopsel.