RUBRIEK Kerk in Vlaanderen

Uw parochie

1900 parochies online op Kerknet

Zoek en vind uw parochie in Kerknet met het klik-kaartje of geef een postcode, parochie- of plaatsnaam in.

Welkom op 'Kerk in Vlaanderen'

'Kerk in Vlaanderen' wil een overzicht bieden van wat reilt en zeilt in de Vlaamse kerkgemeenschap in verbondenheid met de rooms-katholieke wereldkerk.

BISSCHOPPEN BETUIGEN HUN MEDELEVEN BIJ OVERLIJDEN KONINGIN FABIOLA

IPID-persbericht van vrijdag 5 december 2014

De bisschoppen zijn diep bedroefd bij het vernemen van het nieuws over het overlijden van Hare Majesteit koningin Fabiola. Zij verliet destijds haar vaderland Spanje voor haar grote liefde. Die liefde hielp koning Boudewijn om de door iedereen geliefde vorst te worden. Maar die liefde van koningin Fabiola straalde nog veel verder. Ze wist wat het betekende geen kinderen te kunnen krijgen, maar ze sloot zich niet op in pijn en verdriet. Ze wist integendeel die beproeving om te vormen in een mogelijkheid om op een andere manier lief te hebben. Ze wilde moeder zijn van al haar landgenoten, in het bijzonder van hen die door het leven gekwetst worden. Ons land zal er haar dankbaar voor blijven.

Koningin Fabiola is nu opnieuw verenigd met koning Boudewijn. In naam van de katholieke gemeenschap van ons land betuigen de bisschoppen hun deelneming aan de koninklijke familie en aan het Belgische volk. Ze nodigen de gelovigen uit te bidden voor de overleden koningin.
A-Dieu, Mevrouw. En dank u wel voor alles.

De bisschoppen van België
IPID – Brussel, vrijdag 5 december 2014 

OPEN BRIEF AAN MINISTER SVEN GATZ OVER LEVENSBESCHOUWELIJKE UITZENDINGEN

Op maandag 29 september hebben de leden van ‘Interlevensbeschouwelijke dialoog’, waarin alle erkende erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme) vertegenwoordigd zijn, een open brief geschreven aan Vlaams minister Sven Gatz. Aanleiding was de intentie van de minister, die in de Vlaamse regering bevoegd is voor media, om de levensbeschouwelijke uitzendingen (de zogeheten ‘uitzendingen door derden’) op radio en televisie van de openbare omroep vanaf 1 januari 2016 te schrappen.
De brief is ondertekend door mgr. Herman Cosijns namens de rooms-katholieke eredienst, Geert Lorein, namens de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken, Steven H. Fuite namens de Verenigde Protestantse Kerk in België, Julien Klener namens de Israëlitische eredienst, Mohamed Achaibi namens de islamitische eredienst, rev. Stephen Murray namens de anglicaanse eredienst, metropoliet Athenagoras Peckstadt namens de orthodoxe eredienst en Sylvain Peeters namens de niet-confessionele levensbeschouwing (het vrijzinnig humanisme).

Klik op onderstaande link naar de tekst van de open brief.

Gemeenschappelijke verklaring mgr. Léonard, opperrabbijn Guigui en Noureddine Smaili

Donderdag 21 augustus 2014

Niemand blijft onberoerd bij de ontelbare onschuldige slachtoffers, de gedwongen volksverhuizingen, de vernietiging van cultusplaatsen en het onrecht in heel wat regio’s wereldwijd. Deze vreselijke feiten, die de hele wereld door elkaar schudden, interpelleren ons om meerdere redenen. Allereerst is er de gegronde vrees voor de gevolgen van deze gebeurtenissen voor de veiligheid van de hele wereld. Veel aanwijzingen laten vermoeden dat deze conflicten niet beperkt zullen blijven tot de regio’s waarin ze zich nu voordoen. Op de tweede plaats is het onze gemeenschappelijke morele plicht om daadwerkelijk onze solidariteit te betuigen met alle getroffen volkeren. Niet door hun problemen naar Europa te importeren, maar om te trachten vanuit Europa oplossingen aan te reiken.

Als vertegenwoordigers van de drie monotheïstische godsdiensten, vinden we het onze plicht om alle wandaden begaan in naam van de religie streng te veroordelen. Geen enkele godsdienst heeft het recht de stabiliteit, de vrede en de samenhorigheid van een samenleving op het spel zetten. Dat druist juist in tegen de kern van elke religie die precies het samenleven en het menselijke leven op aarde wil bevorderen en behoeden. Niets kan het verjagen of uitroeien van etnische minderheden op basis van godsdienstige of welke redenen dan ook rechtvaardigen. Ook al probeert men de oorsprong en de varianten van de conflicten die in deze regio’s woeden te begrijpen, toch blijft het verbazen hoe bepaalde discours het geloof ‘instrumentaliseren’ om bevolkingsgroepen ertoe over te halen zich te laten meevoeren in een oorlog tussen beschavingen of tussen religieuze gemeenschappen.

Los van elk politiek gelegenheidsdiscours veroordelen wij daarom ten stelligste elke vorm van geweld in naam van religie. Wij willen iedereen uitdrukkelijk oproepen tot respect voor zijn medemens ongeacht zijn levensovertuiging, ras, huidskleur, etnische of culturele origine. Wij distantiëren ons nadrukkelijk van elk discours, verpakt als geloofsoproep, dat zou kunnen verward worden met het aanzetten tot verdrukking van andermans geloofsovertuiging.

Brussel, donderdag 21 augustus 2014

Mgr. André-Joseph Léonard
, aartsbisschop van Mechelen-Brussel
Opperrabbijn Albert Guigui
Noureddine Smaili, voorzitter van het Executief van de Moslims van België

SOLIDARITEIT MET BROEDERS EN ZUSTERS IN HET OOSTEN: GEBED & COLLECTE

Verklaring van de bisschoppen van België – 11/08/2014

Omdat de bevolking van het noorden van Irak en van het Midden-Oosten, waar vooral christelijke gemeenschappen getroffen worden, een humanitair drama beleven, doet paus Franciscus een sterke oproep. Hij vraagt dat de lokale Kerken resoluut zouden antwoorden op zijn dringende uitnodiging om ‘in elke kerk vurig en eensgezind te bidden tot de heilige Geest voor de gave van de vrede’.
 
Herinnerend aan een eerdere oproep tot gebed voor weerloze bevolkingsgroepen die het slachtoffer zijn van ongezien geweld, herhaalt paus Franciscus: “Moge de God van vrede in alle harten een oprecht verlangen doen leven naar dialoog en verzoening. Geweld wordt niet overwonnen met geweld. Geweld wordt enkel overwonnen door vrede! Laat ons in stilte bidden, smeken om vrede, allen in stilte ... Maria, Koningin van de vrede, bid voor ons!”
 
De bisschoppen van België vragen dat tijdens de vieringen van 15 augustus, voor het feest van Maria-Tenhemelopneming, in alle kerken van het land eensgezind zouden worden gebeden voor de vrede. In de vieringen zal ook een collecte worden gehouden voor solidariteit met onze broeders en zusters in het Oosten, ten voordele van concrete projecten die zijn uitgewerkt door Caritas International en Kerk in Nood.
 
De opbrengst van de collecte kan onmiddellijk gestort worden op onderstaande rekeningnummers :
• BE88 0000 0000 4141 van Caritas International met de vermelding ‘Midden-Oosten’
• BE25 1960 0933 4182 van Kerk in Nood met de vermelding ‘Midden-Oosten’
 
Op zondag 31 augustus, om 18 uur, zal in de Basiliek van Koekelberg een gebedswake worden gehouden met als thema: ‘Verbondenheid tussen christenen van het Oosten en het Westen: een zelfde geloof, een zelfde gebed, een zelfde solidariteit voor het leven en de vrede in het Oosten’. De Belgische bisschoppen vragen om massaal aanwezig te zijn en de uitnodiging voor de gebedswake ruim te verspreiden.
 
Wie dat wenst kan ook persoonlijke giften doen (met fiscaal attest):
Kerk in Nood: BE72 1960 1357 6116 met de vermelding ‘Midden-Oosten’
Caritas International: BE88 0000 0000 4141 met de vermelding ‘Midden-Oosten’
 
Meer informatie over de hulpprojecten:
http://www.caritas-int.be/nl
http://www.kerkinnood.be/NL/default.aspx
 
IPID – Brussel, maandag 11 augustus 2014

JACQUES HAERS NIEUWE PASTOOR UNIVERSITAIRE PAROCHIE LEUVEN

De Bisschoppenconferentie heeft pater Jacques Haers s.j. benoemd tot pastoor van de Universitaire Parochie (UP) van de KU Leuven. Hij volgt de salesiaan Johan Vanpée op die deze opdracht de afgelopen acht jaar heeft vervuld. De bisschoppen danken Johan Vanpée voor zijn grote inzet voor de Universitaire Parochie. Jacques Haers treedt in functie op maandag 18 augustus en de bisschoppenconferentie wenst hem het allerbeste toe in zijn nieuwe opdracht.

AANPAK VAN SEKSUEEL MISBRUIK IN DE KERK: ‘VAN TABOE NAAR PREVENTIE’

Interdiocesane Commissie voor de Bescherming van Kinderen en Jongeren stelt rapport 2012-2013 en nieuwe preventiebrochure voor

Maandag 2 juni 2014 werd op een persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in de Guimardstraat in Brussel en in aanwezigheid van de bisschoppen referent mgr. Johan Bonny en mgr. Guy Harpigny, het rapport 2012-2013 over de werking van de tien contactpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik in de Kerk voorgesteld.
Tegelijk werd de pas verschenen brochure ‘Van taboe naar preventie. Beleidslijnen ter preventie van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag in pastorale relaties met kinderen en jongeren’ toegelicht.

Voor een verslag van de persconferentie klik hier  


Voor de integrale tekst van het 'Jaarrapport 2012-2013 over de werking van de opvangpunten voor slachtoffers van seksueel misbruik klik hier  

Klik hier  om de brochure te downloaden.
Voor praktische info i.v.m. de brochure 'Van Taboe naar Preventie' klik hier

Reactie van de bisschoppen op de moordaanslag in het Jood Museum in Brussel

IPID - Brussel, zaterdag 24 mei 2014

De bisschoppen van België zijn verbijsterd door de schietpartij in het Joodse Museum in Brussel, die het leven heeft gekost aan drie mensen en waarbij anderen gewond zijn geraakt. Zij stellen er prijs op hun diepe medeleven en solidariteit te betuigen met de families van de betrokkenen en met de verantwoordelijken van de Joodse gemeenschap in België.
Op dit moment brengt paus Franciscus een bezoek aan het Heilige Land, in het gezelschap van Joodse en moslimverantwoordelijken. Voor hij vertrok naar Betlehem en Jeruzalem heeft de paus in Amman  een nieuwe oproep gelanceerd voor interreligieuze en interculturele dialoog. In het spoor van paus Franciscus roepen de bisschoppen van België op tot een verdieping van de interculturele en interreligieuze dialoog in ons land en herhalen ze met nadruk dat geen enkele vorm van geweld gerechtvaardigd kan worden, al zeker geen geweld omwille van religieuze motieven.

De bisschoppen van België, 24 mei 2014

Reactie van de bisschoppen van België op de goedkeuring van de wet op de uitbreiding van de euthanasiewet

IPID – Brussel, donderdag 13 februari 2014

De bisschoppen van België zijn zeer ontgoocheld over de goedkeuring in de Kamer van Volksvertegenwoordigers van de wet i.v.m. de uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen. Ze betreuren de goedkeuring van een wet die volgens vele experts nutteloos is en vele gebreken vertoont.
De bisschoppen zijn het eens met al wie zich in het euthanasiedebat op basis van hun ervaring en expertise ondubbelzinnig hebben uitgesproken tegen deze wet.
Zij staan voluit achter de rechten van het kind waarvan het recht op liefde en respect het meest fundamentele is. Maar het recht van een kind om om zijn eigen dood te verzoeken, is voor hen een stap te ver. Het is het overtreden van het verbod te doden, dat de basis van onze humane samenleving vormt.
De bisschoppen vrezen dat deze nieuwe wet de deur wijd open zet voor een volgende uitbreiding naar mensen met een handicap, dementerenden, mentaal zieken en mensen die levensmoe zijn. Ze dringen erop aan dat al het mogelijke wordt gedaan om pijn en lijden maximaal te bestrijden en dat al wie professioneel en vrijwillig zieke en lijdende mensen bijstaat daarbij maximaal worden ondersteund.

DE BISSCHOPPEN OVER DE INZET VAN HET EUTHANASIEDEBAT

IPID-persbericht van woensdag 22 januari 2014

Op de tweedaagse bijeenkomst van de bisschoppenconferentie in Grimbergen hebben de bisschoppen van België de problematiek van het levenseinde besproken. Dat gebeurde in aanwezigheid van een aantal experts op medisch, juridisch, ethisch en pastoraal vlak.

Het wetsvoorstel in verband met uitbreiding van de euthanasiewet voor minderjarigen, d.w.z. kinderen en jongeren, dat momenteel in de Kamercommissie besproken wordt, gaat de bisschoppen zeer ter harte. Ze vragen zich af waarom een wet moet worden gemaakt over een dergelijke delicate materie, als men bedenkt dat Nederland al sinds 2006 over een dergelijke wet beschikt en die nog nooit heeft moeten toepassen. De problematiek heeft de bisschoppen ertoe aangezet de onderliggende inzet van dit initiatief te verdiepen en hun bedenkingen met een breed publiek te delen.

Klik hier voor de integrale tekst van het perscommuniqué.

Gemeenschappelijke verklaring van de religieuze verantwoordelijken in België

N.a.v. van de stemming in de senaatscommissie Justitie en Sociale Zaken over de verruiming van de euthanasiewet voor minderjarigen

Op woensdag 6 november 2013 hebben de verantwoordelijken van de erkende erediensten in ons land een gemeenschappelijke verklaring ondertekend waarin ze zich verzetten tegen de uitbreiding van euthanasie voor minderjarigen. Dit was nog nooit eerder gebeurd. (Klik op onderstaande link voor de tekst van de verklaring van 6 november.)

Vandaag, woensdag 27 november 2013 , kunnen we alleen maar onze teleurstelling en ons verdriet uitspreken.
De angst en machteloosheid van ouders die een kind zien lijden en veel te vroeg zien sterven, grijpen ons aan. Wij geloven dat palliatieve zorg en sedatie een waardige manier zijn om een stervensziek kind nabij te zijn. Praktijkartsen, oncologen en dokters op intensieve zorgen hebben het ons klaar en duidelijk bevestigd. Laten we naar hen luisteren.
Wij pleiten voor een stopzetten van therapeutische hardnekkigheid en voor een vervanging ervan door een aangepaste palliatieve zorgverlening.
Wij mogen geen kinderen laten lijden: lijden kan en moet worden verlicht. De geneeskunde beschikt daarvoor over de middelen.
Maar we mogen het stellen van een daad die de dood tot gevolg heeft niet banaliseren. We zijn immers gemaakt voor het leven.
Van iemand houden tot het einde vereist een immense moed.
Een einde maken aan het leven is een daad die niet alleen een individu doodt, maar ook het sociale weefsel in onze samenleving en onze families, die in de greep zitten van een groeiend individualisme.
Laten we zieken en hun familie, maar ook alle zorgverleners met liefde bijstaan.
En als de ziekte het dan toch haalt, laat de zieke dan worden omringd door onze intense genegenheid en een onvoorwaardelijk respect voor het leven.

Rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel
Kanunnik Robert Innes, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België
Mgr. André-Joseph Léonard, voorzitter van de Bisschoppenconferentie van België
De heer Geert Lorein, voorzitter van de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België
Metropoliet Panteleimon Kontogiannis, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (orthodoxe Kerk)
De heer Semsettin Ugurlu, voorzitter van de Executieve van Moslims van België

Brussel, woensdag 27 november 2013

Brief van de bisschoppen aan de gelovigen bij het einde van het Jaar van het Geloof

Met het feest van Christus Koning op zondag 24 november eindigt het ‘Jaar van het Geloof’, dat op 11 oktober vorig jaar door paus Benedictus XVI plechtig werd geopend. Het was die dag precies 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaanse Concilie van start ging. Met hun brief ‘Christen zijn in deze tijd’ sloten de bisschoppen van ons land zich toen aan bij de oproep van paus Benedictus XVI aan de wereldkerk om het geloof te herbronnen en te vernieuwen. Ter gelegenheid van het einde van het ‘Jaar van het Geloof’ publiceren de bisschoppen nu een nieuwe open brief, die in het weekend van 24 en 25 november in de parochies zal worden verspreid.
De vier pagina’s tellende brief ‘Een Geest van vreugde en kracht’ opent met een citaat van paus Franciscus. Nog meer dan de 50ste verjaardag van de opening van Vaticanum II heeft zijn verkiezing tot paus immers het ‘Jaar van het Geloof’ bepaald en gekleurd. De brief is een groet aan de gelovigen en wil hen vooral oproepen tot hoop en vertrouwen. Naast fragmenten uit onder meer uit het Nieuwe Testament, Vaticanum II en de jongste encycliek ‘Lumen fidei’, bevat de tekst bevat citaten van onder meer abt Lode Van Hecke van de abdij van Orval, Enzo Bianchi (stichter van de oecumenische monastieke gemeenschap in het Italiaanse Bose) en Herman Van Rompuy.
De brief eindigt met een oproep om het geloof samen met anderen te daadwerkelijk te beleven elkaar in de kerkgemeenschap. “De waarheid en de authenticiteit van ons geloof moeten eerst en vooral te zien zijn aan onze christelijke gemeenschappen. We mogen in onze christelijke gemeenschappen niet toegeven aan de gevaarlijke verleiding van angst, vrees of onverschilligheid. De Geest van Jezus is er geen van kleinmoedigheid, maar van vertrouwen, vreugde en liefde. Laat ons daarom elkaar tot steun zijn. Voor niets hebben we ontvangen, voor niets mogen we geven!”

VRAGENLIJST BISSCHOPPENSYNODE OVER HET GEZIN ONLINE

Sinds vrijdag 15 november is het mogelijk om de vragenlijst ter voorbereiding van de Buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin, die in oktober volgend jaar in Rome wordt gehouden, online te beantwoorden. Door de mogelijkheid te bieden de vragenlijst volledig online in te vullen, willen de bisschoppen zowel de deelname als het verzamelen en verwerken van de antwoorden vergemakkelijken.

De vragenlijst kan individueel worden ingevuld, maar de bisschoppen vragen om liefst in groep te antwoorden. Ze nodigen in het bijzonder de dekenaten, parochie(federatie)s, religieuze gemeenschappen, lekenbewegingen, maar ook pastorale ploegen, catechistengroepen, gezinsgroepen, seminaries, theologische faculteiten, kerkelijke rechtbanken e.a. uit om deel te nemen.

Voor de verwerking van de resultaten van de online bevraging doen de bisschoppen een beroep op experts in pastoraaltheologie. De resultaten daarvan worden vervolgens door de bisschoppen verwerkt in de redactie van de synthese, die ze naar Rome moeten versturen.

Wie de vragenlijst wil beantwoorden, wordt verzocht dit uiterlijk 15 december 2013 te doen. Op die manier blijft er nog voldoende tijd over om de antwoorden te kunnen verwerken. Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de Bisschoppensynode, heeft de bisschoppen immers gevraagd om hem hun synthese tegen eind januari 2014 te bezorgen.
Ter herinnering: om in aanmerking te komen, moeten antwoorden naam en woonplaats van de deelnemer(s) vermelden.

De bisschoppen danken al wie de tijd neemt om de vragenlijst in te vullen en op die manier een bijdrage levert aan de consultatie.

Klik hier voor het syntheserapport van de Belgische bisschoppenconferentie over de vragenlijst voor de synode 2014 over het gezin in de context van de nieuwe evangelisatie.

Bisschoppen van België betuigen medeleven met het Filippijnse volk en zijn bisschoppen

Woensdag 13 november 2013

Met ontzetting hebben we gezien wat voor een catastrofe de doortocht van de tyfoon Haiyan op de Filippijnen heeft veroorzaakt: duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd en honderdduizenden anderen zijn uit hun huizen verdreven, hebben alles verloren en kunnen nergens heen. Wij betuigen onze deelneming en ons medeleven.
Uw volk, dat zo moedig is, wordt op een verschrikkelijke manier getroffen! De beelden en de verslaggeving hierover die ons in België bereiken, zorgen voor grote verslagenheid.
We moedigen Caritas International aan om samen met de andere ngo’s ervoor te zorgen dat dat u de hulp krijgt die u nodig heeft en we vragen ook de hulp van de katholieke gemeenschap in ons land om op haar beurt en met een grote generositeit Caritas International te steunen in het volbrengen van zijn opdracht.
We bidden tot de Vader van alle vertroosting, dat Hij de talloze slachtoffers in zijn Huis mag verwelkomen en hun familieleden troost mag bieden. En wij verzekeren u van ons gebed en dat van de christenen in ons land.

De bisschoppen van België

Bisschoppen roepen op tot collecte en gebed voor Filippijnse slachtoffers

Persbericht van dinsdag 12 november 2013

Op vraag van mgr. André-Joseph Léonard en de bisschoppen van België zal er het komende weekend in alle eucharistie- en gebedsvieringen een speciale collecte gehouden worden voor Caritas International. In de voorbede wordt ook een gebedsintentie voorzien voor de Filippijnse slachtoffers en hun families.
Caritas International zelf heeft intussen al 100.000 euro vrijgemaakt voor de slachtoffers van de tyfoon Haiyan. Daarover leest u meer in onderstaand persbericht.

IPID – Brussel, dinsdag 12 november 2013

Bisschoppen willen brede consultatie voor de synode over het gezin

Persbericht van vrijdag 8 november 20013

Klik op onderstaande link voor de tekst van het persbericht.

Interreligieuze reis van moslims, joden en christenen naar Marokko

Persbericht van donderdag 7 november 2013

Klik op onderstaande link voor het persbericht over de interreligieuze reis van moslims, joden en christenen naar Marokko (van 17 tot 21 november 2013).

RELIGIEUZE LEIDERS TEGEN UITBREIDING BELGISCHE EUTHANASIEWET

Woensdag 6 november 2013

In een gemeenschappelijk communiqué kanten de religieuze leiders van ons land zich tegen een gebeurlijke uitbreiding van de euthanasiewet. Ze maken zich grote zorgen over het gevaar voor wat ze een toenemende banalisering noemen van een zo zwaarwichtige aangelegenheid als de problematiek van het levenseinde. Het communiqué is namens de katholieke Kerk ondertekend door mgr. André-Joseph Léonard. De medeondertekenaars zijn dominee Steven Fuite, voorzitter van de Verenigde Protestantse Kerk in België; rabbijn Albert Guigui, grootrabbijn van Brussel; kanunnik Robert Innes, voorzitter van het Centraal Comité van de Anglicaanse Kerk in België; Geert Lorein, voorzitter voor de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België; metropoliet Panteleimon Kontogiannis, exarch van het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (orthodoxe Kerk); en Semsettin Ugurlu, voorzitter van de Executieve van Moslims van België.


Klik op onderstaande link voor de integrale tekst van het communiqué.

‘LAMPEDUSA: DIT IS NIET HET EUROPA DAT WIJ WILLEN’

Bisschoppen van België steunen oproep bisschoppenconferenties van de Europese Unie

Klik op onderstaande link voor het persbericht.

Moslims aanwezig op gebedswakes in Brussel & Mechelen

Mgr. Lemmens neemt deel aan vrijdaggebed in Mechelse moskee

Klik op onderstaande link voor het persbericht.

BISSCHOPPEN VAN BELGIË FELICITEREN PAUS FRANCISCUS

Nationale dankviering in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal op dinsdag 19 maart

De bisschoppen van België hebben de verkiezing van kardinaal Jorge Mario Bergoglio met grote vreugde begroet. Het conclaaf, dat amper twee dagen duurde, heeft aangetoond dat de kardinalen het heel snel eens zijn geworden over de opvolging van paus emeritus Benedictus XVI.

De persoonlijkheid van paus Franciscus heeft indruk gemaakt op de bisschoppen door zijn keuze om dicht bij de armen te leven vanuit de inspiratie van Christus en het evangelie. Met zijn keuze voor de naam ‘Franciscus' verwijst hij naar Sint-Franciscus van Assisi, die een grote kerkhervormer was. Zijn leven in eenvoud en zijn sterke inzet voor de dialoog met de moslims blijven ook voor de Kerk van vandaag heel belangrijk.
De bisschoppen van België hopen dat het geloof, de vreugde en trouw van de katholieken in Latijns-Amerika ook voor de Kerk in Europa een bron van inspiratie zal zijn.
zij verzekeren de nieuwe paus van hun gebed en van het gebed van de katholieken in België. Ontroerd door de manier waarop de nieuwe paus de avond van zijn verkiezing de menigte op het Sint-Pietersplein uitnodigde tot gebed, beloven de bisschoppen met hem als goede herder mee te werken aan de uitbouw van de universele Kerk.

Op dinsdag 19 maart vindt in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel een dankviering plaats naar aanleiding van de intronisatie van de nieuwe paus. De bisschoppen van België zullen samen met de apostolische nuntius voor België en de apostolische nuntius bij de Europese Unie aan de viering deelnemen.
De katholieke gemeenschap van ons land wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de viering die plaats vindt op 19 maart 2013 om 19 uur in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel.

De bisschoppen van België
14 maart 2013

BISSCHOPPEN PLEITEN VOOR UITBOUW PALLIATIEVE ZORG IN PLAATS VAN UITBREIDING EUTHANASIEWET

BRUSSEL (KerkNet) - De bisschoppen van België zijn gekant tegen de huidige voorstellen om de euthanasiewet van 2002 uit te breiden tot minderjarigen en dementerenden. Hun bezorgdheid en verzet hebben ze uitgeschreven in een document, dat op woensdag 6 maart 2013 aan de pers werd voorgesteld. De visietekst werd op de persconferentie in het Interdiocesaan Centrum in Brussel toegelicht door mgr. André-Joseph Léonard, de Vlaamse arts dr. Chantal Kortmann en haar Franstalige confrater dr. Catherine Dopchie.

Klik hier voor de integrale tekst van het document van de bisschoppen

Klik hier voor de tekst van mgr. André-Joseph Léonard

Klik hier voor de tekst van dr. Chantal Kortmann

RICHTLIJNEN VLAAMSE BISSCHOPPEN VOOR GEBRUIK VAN PAROCHIEKERKEN

BRUSSEL (KerkNet/IPID) - In aansluiting bij de vraag van de Vlaamse regering zullen zowel kerkbesturen als parochies in gesprek gaan met de gemeentelijke overheid over het gebruik van de parochiekerken. Om dit gesprek langs gelijke wegen te laten verlopen, hebben de Vlaamse bisschoppen, op basis van enkele definities, een aantal richtlijnen uitgevaardigd. De richtlijnen gelden voor alle parochiekerken, kapelanijen en erkende annexe kerken. Ze gaan in op 8 november 2012.

Klik hier voor de integrale tekst van het document van de Vlaamse bisschoppen.

Klik hier voor meer info over valorisatie, medegebruik, neven- en herbestemming met voorbeelden uit eigen- en buitenland door het Centrum voor Religieuze Kunst & Cultuur (CRKC).

'CHRISTEN ZIJN IN DEZE TIJD'

Pastorale brief van de bisschoppen van België n.a.v. de start van het Jaar van het Geloof

Met hun (korte) pastorale brief gaan de bisschoppen in op de uitnodiging tot herbronning en vernieuwing van paus Benedictus XVI aan de wereldkerk om actief mee te werken aan het ‘Jaar van het Geloof' dat niet toevallig op 11 oktober 2012 plechtig wordt geopend. Het is op die dag precies 50 jaar geleden dat het Tweede Vaticaanse Concilie van start ging.
‘Christen zijn in deze tijd' wil enkele aanzetten geven als antwoord over de vraag wat er verandert in het leven van iemand die christen is of wordt en als christen probeert te leven. Wat betekent het christen te zijn en hoe kunnen wij daarbij helpen? Het zijn vragen die voor de toekomst van de Kerk almaar belangrijker zullen worden. De bisschoppen nodigen heel de geloofsgemeenschap uit om die vragen ter harte te nemen en erover na te denken.

Lees meer over de ‘Christen zijn in deze tijd', de pastorale brief van de bisschoppen en de erbij horende Braambos-dvd met zes getuigenissen. Parochies, gebedsgroepen, catechisten, leerkrachten kunnen deze dvd gebruiken om te werken met de pastorale brief van de bisschoppen.

Klik hier om de integrale tekst van de pastorale brief te lezen. 

'INTERDIOCESANE COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN KINDEREN EN JONGEREN' OPGERICHT

IPID-persbericht van 28 juni 2012

In de brochure ‘Verborgen verdriet. Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk’ (januari 2012), waarin de bisschoppen en hogere oversten van België hun beleid t.a.v. de erkenning en het herstel van slachtoffers van seksueel misbruik uitgebreid toelichten, werd ook de oprichting aangekondigd van een Interdiocesane commissie voor de bescherming van kinderen en jongeren.
Die commissie is er nu en treedt in werking op 1 juli 2012.

Over de taken van deze commissie en haar samenstelling staat meer te lezen in een persbericht van 28 juni 2012. Klik hier.

BISSCHOPPEN EN HOGERE OVERSTEN STELLEN BELEIDSDOCUMENT ROND SEKSUEEL MISBRUIK VOOR

‘Verborgen verdriet – Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk’

Op donderdag 12 januari 2012 is in het Interdiocesaan Centrum in Brussel ‘Verborgen verdriet – Naar een globale aanpak van seksueel misbruik in de Kerk’ voorgesteld. Het in brochurevorm uitgegeven beleidsdocument van de bisschoppen en hogere oversten van ons land behandelt de problematiek van seksueel misbruik in de Kerk en de gevolgen ervan voor de slachtoffers.

Lees verder

Voor meer info over het beleidsdocument en de erbij horende website ‘Misbruik in de Kerk’, klik hier.

Contact

Voor meer informatie
in verband met 'Kerk in Vlaanderen':

Persdienst van de Bisschoppenconferentie (IPID)
Guimardstraat 1
1040 Brussel

Secretaris: Geert Lesage
T 02 507 05 94
g.lesage@interdio.be

Persattaché: Tommy Scholtes s.j.
T 02 507 05 96
E t.scholtes@interdio.be & tommy.scholtes@skynet.be